Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2. Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 180394 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».
3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 94012 και κατακύρωση διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
4. Περί επέκτασης χρόνου παράδοσης σαρώθρου στα πλαίσια του διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
5. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Λιβαδερού.
6. Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από την με αριθ. κατάθεσης ΑΓ24/26.01.2021 αγωγή του ΚΑΚΑΛΕ Παναγιώτη του Ιωάννη κατά Δήμου Σερβίων - Γνωμοδότηση Δικηγόρου -  Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στις 18.06.2021.
7. Περί παράτασης μίσθωσης αγροτεμαχίων 290 και 595 στην Κοινότητα Ροδίτη.
8. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
10. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ