ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-07-2021

Την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1. Περί σύστασης Δημοτικής συγκοινωνίας στο Δήμο Σερβίων.

2. Διαπίστωση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού - τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 βάσει της υπ. αριθ. 149/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων.

4. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σερβίων.

5. Περί διαγραφής ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Σερβίων.

6. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στην κοινότητα Λευκάρων (αγροτεμάχιο 708), της επιχείρησης SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

7. Περί έγκρισης μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 3.767,03 τ.μ (τμήμα του υπ. αριθ. 1124θ τεμαχίου) στην Κοινότητα Λευκάρων.

8. Περί έγκρισης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 12.500 τ.μ (τμήμα του υπ. αριθ. 758 Α τεμαχίου) στην Κοινότητα Νεράιδας .

9.Διάθεση καυσόξυλων από το Δημοτικό Δάσος για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Ελάτης.

10. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ