ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-03-2021 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 17-03-2021)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-03-2021

Την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημιουργία ΧΥΤΑΜ ή όχι στο Ζιδάνι Κοζάνης

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων Α.Π.Ε σε εκτάσεις χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σερβίων.

3, Eκμίσθωση του Καμμένου Σχολείου

4. Αποδοχή χρηματοδότησης Πράσινου Ταμείου για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2): Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) – Διαπίστωση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού (τακτοποιητική)

5. Διαπίστωση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 - Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την 33-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Σερβίων.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021

7. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.

8. Απαλλαγή τελών επιχειρήσεων λόγω COVID.

9. Έγκριση ψηφίσματος για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού.

10. Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες από το Δήμο Σερβίων.

11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερβίων στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων.

12 Παραχώρηση στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας λεωφορείο μάρκας FIAT-IVECO, 33 θέσεων, ιδιοκτησίας του Δήμου Σερβίων.

13. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής για την ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτων Δήμου Σερβίων και την οριστική διαγραφή τους.

14. Περί αποδοχής αίτησης για απόδοση του μηχανήματος ΜΕ62233 (Αεροσυμπιεστής) στην  Σαββιλωτίδου Γεωργία του Θεολόγου.

15. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων.

16. Περί εισχώρησης της σύμβασης με τα Τ.Ε.Β.Α.

17. Περί μίσθωσης χώρου στην Κοινότητας Νεράιδας πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου για τοποθέτηση ηλεκτρικού φορτιστή.

18. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης του υπ. αρίθ 307 αγροτεμαχίου στα Σέρβια.

19. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης των αρίθ. 305 και 194 εκτάσεων στα Ίμερα.

20. Περί μακροχρόνιας μίσθωσης των αρίθ. 24Α στη θέση (Κουτλούι) έκτασης 39,50 στρεμμάτων και 369 στη θέση (Λούτσες) έκτασης 4,735 στρεμμάτων Δημοτικών αγροτεμαχίων  στις Αυλές.

21. Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας κοινοτικού καταστήματος Λευκάρων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ