Την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενέργειες του Δήμου Σερβίων, σχετικές με τις παραχωρηθείσες εκτάσεις για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στην θέση Μάνα Νερού της κοινότητας Μεσσιανής του Δήμου Σερβίων.

2. Τροποποίηση της 35-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».

3. Έγκριση ψηφίσματος Συμβουλίου Κοινότητας Σερβίων για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ