Ο Δήμαρχος Σερβίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»  σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%

Φ.Π.Α. 24%

ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

33.870,96 €

8.129,04 €

42.000,00 €

CPV

16700000-2  / Ελκυστήρες

16310000-1 / Χορτοκοπτικές μηχανές

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (NUTS)

EL 531

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

157

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ο.Τ.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ Ν. 4412/2016

Ι

    Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/04/2021, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

        Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της σχετικής διακήρυξης (κατά προτίμηση ταχυδρομικά λόγω covid-19), ενώ δεν απαιτείται να κατατεθεί εγγύηση συμμετοχής.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2464350135 (Νίκου Λάμπρος)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ