Ο Δήμαρχος Σερβίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»  σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%

Φ.Π.Α. 24%

ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

39.516,13 €

9.483,87 €

49.000,00 €

CPV

90514000-3 / Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (NUTS)

EL 531

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ 2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ο.Τ.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ Ν. 4412/2016

Ι

    Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/11/2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

    Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της σχετικής διακήρυξης (κατά προτίμηση ταχυδρομικά λόγω covid-19), ενώ δεν απαιτείται να κατατεθεί εγγύηση συμμετοχής.

   Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται στο τηλέφωνο 2464350135 (Νίκου Λάμπρος).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ