Ο Δήμαρχος Σερβίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια καυσίμων ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για το Δήμο σερβιων σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

90.327,50 €

21.678,60 €

112.006,10 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ +30%

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

117.425,75 €

28.182,18 €

145.607,39 €

CPV

09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη),

09134100-8 (Πετρέλαιο ντίζελ) και

 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (NUTS)

EL 531

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (NUTS) / TK

EL 531 / 50500

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟ 2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ο.Τ.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ Ν. 4412/2016

Ι

    Οι προσφορές θα υποβληθούν από οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι τις 30/11/2020 και ώρα 14:00, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Ν. 4412/2016.

    Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για τα τμήματα για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά σύμφωνα με το σχετικό στη διακήρυξη πίνακα (άρθρο 2.2.2.1.)

   Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dservion.gr και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr  (Αριθμός Συστήματος: 102078).

   Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται στο τηλέφωνο 2464350117 (Πιτένης Θεόδωρος).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ