Ο Δήμαρχος Σερβίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%

Φ.Π.Α. 24%

ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

80.645,16 €

19.354,84 €

100.000,00 €

CPV

34144710-8 / Τροχοφόροι φορτωτές

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (NUTS)

EL 531

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

393 / 2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ο.Τ.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ Ν. 4412/2016

Ι

Οι προσφορές θα υποβληθούν από οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι τις 16/12/2020 και ώρα 14:00, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού Χιλίων Εξακοσίων Δώδεκα Ευρώ και Ενενήντα Λεπτών (1.612,90€) ήτοι 2% επί ης εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ.  

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr  (Αριθμός Συστήματος: 101699,1).

   Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται στο τηλέφωνο 2464350135 (Νίκου Λάμπρος).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ