Ο Δήμαρχος Σερβίων

Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑ, εκτιμώμενης αξίας 1.241.935,48€ (με αναθεώρηση) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (Α’ 147). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

 • Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά (χωρίς αναθεώρηση): 1.238.396,58€.

Το έργο απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1253/10-12-2014 του Ν. 4281/14.

 1. Αντικείμενο έργου (CPV : 45231300-8)

Αφορά την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού του Μεταξά του Δήμου Σερβίων του Νομού Κοζάνης. Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

 1. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο αντίστοιχο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων).

 1. Χρηματοδότηση

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Τ.Π.Δ. και αποπληρώνεται από πόρους του Π.Δ.Ε. του ΥΠΕΣ. Είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου Σερβίων με Κ.Α 63.7336.02. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 1. Σύστημα δημοπράτησης και κριτήριο ανάθεσης

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (παρ. 2α, άρ. 95 του ν.4412/2016) και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην 2η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, όπως ισχύει κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (αρ.65). Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 1. Έγγραφα της σύμβασης

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dservion.gr.

 1. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών - Αποσφράγιση

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 30 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

 1. Γλώσσα σύνταξης και χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και ισχύουν για εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 1. Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ (24.838,71 €), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Σερβίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 24/02/2021.

 1. Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων. Πληροφορίες (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) στο τηλέφωνο 2464350132, fax : 2464023172, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μανώλης Θεοδωρίδης.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Σέρβια, 17/03/2020

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Ελευθερίου

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΜΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 88481