Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

προκηρύσσει

δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (άρθρα 27 & 117 του ν. 4412/2016) και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 19.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 1. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. & Περ/ντος του Δήμου Σερβίων (κτίριο Δημαρχείου Σερβίων – Πλατεία Ελευθερίας), στις 09/04/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), υπό την ευθύνη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

2. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών κατά την παρ. 2α του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Σερβίων (www.dservion.gr) όπου θα αναρτηθούν για λόγους δημοσιότητας. Θα πρέπει, όμως, να προμηθευτούν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής ώστε να φέρει τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας. Πληροφορίες δίνονται από τη Δ.Τ.Υ. & Περ/ντος (αρμόδιος υπάλληλος κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, τηλ. 2464350134) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

4, Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 120 ημέρες.

5. CPV 45214100-1: Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς. / Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης έργου : EL531

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.

7. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται και προκαταβολή δε χορηγείται.

10. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 60.7345 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Συνδέσμου «Προσχολικής Αγωγής Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων (Α.Α.Υ. με α/α 5) και η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. (ΣΑΕ 055) με κωδικό 2017ΣΕ05500005, σύμφωνα με την 37857/16.05.2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων.

12. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΥΔ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ