Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη της παρακάτω ειδικότητας: Έναν (1) ΠΕ Διοικητικού

Α. Απαιτούμενα προσόντα:

Ι. Τα γενικά προσόντα διορισμού

ΙΙ. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ τίτλου σπουδών θετικών επιστημών.

ΙΙΙ. Διδακτορικό ΑΕΙ ή ισότιμου ιδρύματος εξωτερικού του σχετικού τίτλου σπουδών.

IV. Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας εκ των τριών επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής.

V. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πολυετή τεχνική και διοικητική εμπειρία σε θέματα ενέργειας, να έχουν διοικητική γνώση του κρατικού μηχανισμού σε συναφείς δραστηριότητες, και να κατέχουν τουλάχιστον διδακτορικό τεχνικής κατεύθυνσης

VI. H προκηρυσσόμενη θέση τεχνικού συμβούλου απαιτεί υψηλό βαθμό ωριμότητας και γνώσης των ανωτέρω θεμάτων και αφορά την προώθηση δύο σημαντικών αξόνων:

1. Εκπόνηση ανεξάρτητης έκθεσης σχετικά με την παρούσα κατάσταση των τομέων των ορυκτών πόρων στην περιοχή και της ανάπτυξης και παραγωγής τους.

2. Επιλογή έργων που απαιτούν επείγουσα προσοχή λόγω τεχνικών, εμπορικών, κανονιστικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ζητημάτων. Το γεωγραφικό φάσμα της συνεισφοράς πρέπει να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερο, λόγω των συνεργειών και του κύριου ρόλου που διαδραματίζει η περιοχή στην ευρύτερη Δυτική Μακεδονία

Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • Αίτηση ενδιαφερόμενου.
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή Διπλώματος Α.Ε.Ι., από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος κτήσης (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  • Αντίγραφο διδακτορικού τίτλου σπουδών.
  • Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, από τα οποία να τεκμαίρεται η εμπειρία.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986), περί μη κατοχής άλλης θέσης στον Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1256/82.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

Τα δικαιολογητικά να φέρουν αρίθμηση, να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές όπου απαιτείται και να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο, που να συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας και να κατατεθούν εμπρόθεσμα

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με βιογραφικό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο του Δημάρχου Σερβίων (τηλ. 24643 50104, Ταχ.Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ.50500, ΣΕΡΒΙΑ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και τη Δευτέρα 12-10-2020

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ