Ο  Δήμος Σερβίων λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/03-04-2020)

2. Την Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23451/07-04-2020 (ΦΕΚ 1210 Β΄/07-04-2020)

3. Tην Κ.Υ.Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 (ΦΕΚ 4484 Β΄11-10-2020)

4. Την με Α.Π. 1250/07-01-2021 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με θέμα «Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) σε περιοχή ευθύνης του Δήμου Σερβίων»

5. Την αριθμ. 2/2021 Απόφαση του Δημάρχου Σερβίων με θέμα: «Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) του Δήμου Σερβίων»

Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Ν   Ε   Ι

- ότι θα λειτουργεί  παράλληλη υπαίθρια αγορά την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα λειτουργίας της υφιστάμενης υπαίθριας (λαϊκής) αγοράς που διεξάγεται στην πόλη των Σερβίων  (ημέρα λειτουργίας: Δευτέρα, ώρες λειτουργίας: 07.00 -14.00)

- η νέα παράλληλη υπαίθρια αγορά θα λειτουργεί αποκλειστικά στην οδό  Καραολή.

 - καθώς στην πόλη των Σερβίων, λειτουργεί παράλληλη υπαίθρια αγορά, δεν εφαρμόζεται το ποσοστό 50% για τη συμμετοχή πωλητών ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες)

- κατά τα λοιπά, τηρούνται τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Κατά την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς όλοι οι εκθέτες:

  • Θα πρέπει να φορούν γάντια.
  • Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
  • Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
  • Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  • Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
  • Να έχουν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο του πάγκου τους δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνουνε τα μεταλλικά νομίσματα.
  • Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και στα 10 τ.μ. να παραμένουν μέχρι τρεις καταναλωτές.
  • Να έχουν τοποθετημένα στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση από τους καταναλωτές.
  • Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
  • Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΑΜΠΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ