Ο Δήμος Σερβίων λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/03-04-2020)

2. Την Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23451/07-04-2020 (ΦΕΚ 1210 Β΄/07-04-2020)

3. Tην Κ.Υ.Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 (ΦΕΚ 4484 Β΄11-10-2020)

4, Την με Α.Π. 112611/23-10-2020 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με θέμα «Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) σε περιοχή ευθύνης του Δήμου Σερβίων»

5. Την Απόφαση του Δημάρχου Σερβίων με θέμα: «Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) του Δήμου Σερβίων»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 • ότι θα λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες λειτουργίας της υφιστάμενης υπαίθριας (λαϊκής) αγοράς που διεξάγεται στην πόλη των Σερβίων (ημέρα λειτουργίας: Δευτέρα, ώρες λειτουργίας: 07.00 -14.00)
 • οι νέες παράλληλες υπαίθριες αγορές θα λειτουργούν αποκλειστικά στις οδούς Καραολή και Ρήγα Φεραίου
 • καθώς στην πόλη των Σερβίων λειτουργούν πλέον και νέες παράλληλες υπαίθριες αγορές, δεν εφαρμόζεται το ποσοστό 50% για τη συμμετοχή πωλητών ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες)
 • κατά τα λοιπά, τηρούνται τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Κατά την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς όλοι οι εκθέτες:
 • Θα πρέπει να φορούν γάντια.
 • Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
 • Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
 • Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
 • Να έχουν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο του πάγκου τους δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνουνε τα μεταλλικά νομίσματα.
 • Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και στα 10 τ.μ. να παραμένουν μέχρι τρεις καταναλωτές.
 • Να έχουν τοποθετημένα στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση από τους καταναλωτές.
 • Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
 • Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γκαμπούρα Αθηνά